PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ANH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai13:10:09 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai13:10:03 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
3Khách vãng lai13:09:58 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=30371
4Khách vãng lai13:09:53 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai13:09:48 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
6Khách vãng lai13:09:43 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
7Khách vãng lai13:09:38 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
8Khách vãng lai13:09:33 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/login.aspx
9Khách vãng lai13:09:28 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
10Khách vãng lai13:09:23 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=30369
11Khách vãng lai13:09:18 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=30376
12Khách vãng lai13:09:13 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
13Khách vãng lai13:09:07 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai13:09:02 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=30374
15Khách vãng lai13:08:57 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
16Khách vãng lai13:08:52 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
17Khách vãng lai13:08:47 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
18Khách vãng lai13:08:42 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
19Khách vãng lai13:08:36 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=30372
20Khách vãng lai13:08:31 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
21Khách vãng lai13:08:26 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=30377
22Khách vãng lai13:08:21 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai13:08:14 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=30370
24Khách vãng lai13:08:09 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_tim_kiem.aspx
25Khách vãng lai13:08:04 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=30368
26Khách vãng lai13:07:58 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=30375
27Khách vãng lai13:07:53 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai13:00:41 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8134
29Khách vãng lai12:08:55 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
30Khách vãng lai12:01:34 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00602
31Khách vãng lai11:45:01 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
32Khách vãng lai11:18:03 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=36195
33Khách vãng lai10:56:24 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23021
34Khách vãng lai10:05:29 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai09:38:59 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai09:26:14 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22824
37Khách vãng lai08:48:54 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10344
38Khách vãng lai08:48:46 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10344
39Khách vãng lai08:47:31 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
40Khách vãng lai08:29:43 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=36271
41Khách vãng lai08:20:28 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10224
42Khách vãng lai07:59:40 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai07:59:38 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=30371
44Khách vãng lai07:59:36 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10352
45Khách vãng lai07:59:34 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
46Khách vãng lai06:58:50 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
47Khách vãng lai06:50:43 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=36291
48Khách vãng lai06:44:49 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
49Khách vãng lai06:42:29 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai06:42:29 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24192
51Khách vãng lai06:41:31 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10349
52Khách vãng lai06:05:22 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai05:57:46 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Khách vãng lai05:22:59 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=36200
55Khách vãng lai05:16:51 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=309
56Khách vãng lai05:03:58 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
57Khách vãng lai05:00:17 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai04:30:32 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8138
59Khách vãng lai04:02:54 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8140
60Khách vãng lai03:59:31 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
61Khách vãng lai03:29:30 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01741
62Khách vãng lai02:50:37 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=36206
63Khách vãng lai02:20:57 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
64Khách vãng lai01:45:37 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDD-00297
65Khách vãng lai01:28:40 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
66Khách vãng lai01:28:40 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
67Khách vãng lai01:02:59 http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=36388
20 8 2019