Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Quản lí hồ sơ
Kì 1 Kì 2 Tìm Nhập ảnh Check

Theo dõi chất lượng
Bộ môn Chủ nhiệm Tổng hợp kì 1 Cả năm

Hoạt động
Kiểm diện Sức khỏe

Sổ liên lạc
Phiếu kết quả Nhắn tin

Thống kê
Học kì I Cả năm
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
HỆ THỐNG QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG
Thông tin chi tiết về học sinh các lớp
Trưởng ban biên tập:Bùi Thị Loan - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203720615
Web: kt-thkimanh.haiduong.edu.vn - Email:kt-thkimanhkimthanh@haiduong.edu.vn
30293413 Tiểu học Kim Anh Kim Thành
ten_bdem_1_b
1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
2E
3A
3B
3C
3D
4A
4B
4C
5A
5B
5C
2015 3 3 3/3/2015